70 citátů o duchovním růstu pro moudrost a probuzení

70 citátů o duchovním růstu pro moudrost a probuzení

Hledáte pozitivní citáty o duchovních citátech? Shromáždili jsme pro vás nejlepší sbírku citátů, výroků, frází a popisků o duchovním růstu, které vás osvítí a promění vaše vnitřní já v duchovno.

Co znamená duchovní růst? Duchovní růst je proces spojení s vaší vnitřní duší a zbavování se nereálných pojmů, myšlenek, přesvědčení a představ. Je to proces transformace, při kterém si více uvědomujeme a uvědomujeme své vnitřní bytí.

Duchovní růst je vnitřní probuzení, povznesení vědomí nad běžnou každodenní existenci a probuzení k určitému míru a univerzálním pravdám.

Citáty o duchovním růstu pro moudrost a probuzení

 1. “Pokud toho máme opravdu hodně na práci, jsou na programu některé body, které tam Bůh nedal. Předložme mu seznam a požádejme ho, aby nám naznačil, které body musíme vyškrtnout. Na plnění Boží vůle je vždycky čas. Pokud jsme na to příliš zaneprázdněni, jsme příliš zaneprázdněni." - Elisabeth Elliotová
 2. “Přezkoumejte vše, co vám bylo řečeno. Odmítněte to, co uráží vaši duši." - Walt Whitman
 3. “Vykročte s vírou za svým cílem." - Germany Kent
 4. “Jisté znamení duchovního růstu: Uvědomíte si, jak náročné je změnit sám sebe, a začnete chápat, jak malou šanci máte, když se snažíte změnit ostatní.”
 5. “To je duchovní životní styl, ochota přiznat, že nevíte všechno a že jste se v některých věcech mýlili. Jde o to, udělat si seznam všech lidí, kterým jste ublížili, ať už citově, fyzicky nebo finančně, a vrátit se a napravit to. To je duchovní životní styl. Není to žádný nadýchaný éterický koncept." - Anthony Kiedis
 6. “Pro každého ducha, který se učí: léčíš se sám." - Thaiia Senquetta
 7. “Proces biblické změny, vysvětlený v Božím slově, začíná, když činíte pokání ze svého hříchu a uvěříte v Pána Ježíše Krista. Bůh vám dal vše, co potřebujete, abyste ve svém životě provedli změny, které se mu budou líbit a povedou k jeho požehnání. Když budete nadále poslouchat Boží slovo, bude ve vašem životě docházet k biblické změně směrem k dospělosti, dokud neuvidíte Ježíše tváří v tvář." - John Broger
 8. “Nejtěžší je odhalit světu nahou duši. Přináší to však uzdravení, růst, sílu a mocnou inspiraci!" - H. E. Olsen
 9. “Jste-li duchovně propojeni, nehledáte příležitosti k urážkám a nesoudíte a neoznačujete druhé. Nacházíte se ve stavu milosti, kdy víte, že jste spojeni s Bohem, a jste tak osvobozeni od vlivu kohokoli nebo čehokoli vnějšího." - Wayne Dyer
 10. “Stav mysli, který ve všem vidí Boha, je důkazem růstu v milosti a vděčného srdce." - Charles Finney
 11. “Na každém stupni duchovního růstu je zapotřebí více sebezapření, bolestivějších ran sobě samému, bezohlednějšího rozhodnutí sloužit Pánu Kristu s následným opuštěním vlastního života." - Walter Chantry
 12. “Pokud člověk necvičí svou paži, nevyvine se mu bicepsový sval, a pokud člověk necvičí svou duši, nezíská žádný sval v duši, žádnou sílu charakteru, žádnou morální sílu ani krásu duchovního růstu." - Henry Drummond.
 13. “Jediná věc, která je lepší než šťastné srdce, je čistá mysl, která ho udržuje v chodu. Vyčistěte se zevnitř a určitě zvítězíte." - Stabley Victor Paskavich
 14. “Každý náš nádech, každý náš krok může být naplněn mírem, radostí a klidem. Stačí být bdělý, žít v přítomném okamžiku." - Thich Nhat Hanh
 15. “Duchovní zralost se měří vytrvalou vírou, nikoli dokonalým chováním." - Andy Stanley
 16. “Na konci dne jsem v klidu, protože mám dobré úmysly a čisté srdce.”
 17. “Evangelium Ježíše Krista zahrnuje mnohem víc než jen vyhýbání se hříchu a špatným vlivům v našem životě, jejich překonávání a očišťování od nich; v podstatě zahrnuje také konání dobra, bytí dobrým a zlepšování se. Činit pokání ze svých hříchů a hledat odpuštění je duchovně nezbytné a musíme tak činit vždy." - David A. Bednar
 18. “Záměrný duchovní stravovací plán je pro váš duchovní růst stejně důležitý jako promyšlený stravovací plán pro vaši tělesnou pohodu." - Patricia Ennisová
 19. “Když zjistíte, že potřebujete duchovní potravu, naleznete hojnost, kterou hledáte, právě v příležitostech sloužit druhým." - Steve Maraboli
 20. “Přesvědčení by mělo skutečně růst po celý náš křesťanský život. Jedním ze znaků duchovního růstu je totiž zvýšené uvědomování si naší hříšnosti. “- Jerry Bridges
 21. “Duchovní rozvoj není úspěch, ale způsob života. Je to orientace, která přináší vlastní odměny, a důležité je, jakým směrem se člověk ubírá.” - David R. Hawkins
 22. “Duchovní zralost neznamená, že nikdy nebudeme dělat špatné plány. Ve skutečnosti duchovní zralost často znamená mít odvahu přiznat, že jsme udělali špatné plány." - Beth Mooreová
 23. “Duchovní růst závisí na dvou věcech: za prvé na ochotě žít podle Božího slova a za druhé na ochotě nést jakékoli následky, které z toho plynou." - Sinclair B. Ferguson
 24. “Zatímco vše kolem mě se neustále mění, umírá, v pozadí všech těchto změn je živá síla, která je neměnná, která vše drží pohromadě, která tvoří, rozpouští a znovu vytváří. Tato informující síla nebo duch je Bůh….A je tato síla laskavá, nebo zlovolná? Já ji vidím jako čistě dobrotivou. Vidím totiž, že uprostřed smrti trvá život, uprostřed nepravdy pravda, uprostřed tmy světlo. Z toho usuzuji, že Bůh je život, pravda, světlo. On je Láska. Je nejvyšší dobro." - Mahátma Gándhí
 25. “Když budete poslouchat Boží slovo a spoléhat se na jeho posilující moc, můžete se spolehnout, že v každé oblasti vašeho života dojde k biblické změně." - John Broger
 26. “Hlavní podmínka duchovního růstu: “Touha poznat, kdo skutečně jste.” - Adyashanti
 27. “Velcí jsou nejsilnější, když stojí osamoceni, jejich síla je dána Bohem." - Sri Aurobindo
 28. “Když křesťané rostou ve svatém životě, vnímají svou vrozenou morální slabost a radují se, že jakákoli ctnost, kterou mají, vzkvétá jako ovoce Ducha." - D. A. Carson
 29. “Není to počet knih, které přečtete, ani množství kázání, která vyslechnete, ani množství náboženských rozhovorů, do kterých se zapojíte, ale je to četnost a vážnost, s jakou o těchto věcech rozjímáte, dokud se pravda v nich obsažená nestane vaší vlastní a součástí vaší bytosti, co zajistí váš růst." - Frederick William Robertson
 30. “Bůh má vždycky určený čas, a když ho postavíte na první místo, důvěřujete jeho načasování a zachováte si víru, dějí se zázraky!" - Germany Kent
 31. “Představte si, že každý člověk na světě je osvícený, kromě vás. Všichni jsou tvými učiteli, každý z nich dělá ty správné věci, aby ti pomohl naučit se dokonalé trpělivosti, dokonalé moudrosti a dokonalému soucitu." - Buddha
 32. “Vše, co se zdánlivě děje navenek, se děje proto, aby v nás něco vyvolalo, aby nás rozšířilo a vrátilo zpět k tomu, kým skutečně jsme." - Anita Moorjaniová
 33. “Když si uvědomíte, že nejste svými myšlenkami, začnete se duchovně probouzet." - Eckhart Tolle
 34. “Ježíš nás volá ke svému odpočinku a tichost je jeho metodou. Tichý člověk se vůbec nestará o to, kdo je větší než on, protože se už dávno rozhodl, že úcta světa nestojí za námahu." - A. W. Tozer
 35. “Přijměte svou temnou stránku, její pochopení vám pomůže jít se světlem. Poznání obou stránek naší duše nám všem pomůže posunout se v životě dál a pochopit, že dokonalost neexistuje." - Martin R. Lemieux
 36. “Důkazem duchovní zralosti není to, jak jste čistí, ale uvědomění si své nečistoty. Právě toto vědomí otevírá dveře milosti." - Philip Yancey
 37. “Spiritualita je udržení ducha navzdory všem životním překážkám." - Amit Ray
 38. “Duchovní zralost není ani okamžitá, ani automatická; je to postupný, progresivní vývoj, který bude trvat po zbytek vašeho života." - Rick Warren
 39. “Strnulost a dřevěnost našeho náboženského života je důsledkem nedostatku svaté touhy. Spokojenost je smrtelným nepřítelem veškerého duchovního růstu. Akutní touha musí být přítomna, jinak se Kristus svému lidu neprojeví." - A. W. Tozer
 40. “Duchovní otevření není únik do nějaké imaginární říše nebo bezpečné jeskyně. Není to stažení se, ale dotýkání se všech životních zkušeností s moudrostí a laskavým srdcem, bez jakéhokoli oddělování." - Jack Kornfield
 41. “Spiritualita není přijímání dalších přesvědčení a předpokladů, ale odhalování toho nejlepšího ve vás." - Amit Ray
 42. “Duchovní růst spočívá především v růstu kořene, který je mimo zorné pole.”
 43. “Bůh nikdy nespěchá. Neexistují žádné lhůty, které by musel dodržovat. Teprve když to víme, můžeme zklidnit svého ducha a uvolnit nervy." - A. W. Tozer
 44. “Věřte ve svůj nekonečný potenciál. Jediná omezení jsou ta, která si sami stanovíte." - Roy T. Bennett
 45. “Život nemá cenu žít, pokud ho nežiješ pro toho, kdo ti dal život." - Anya VonderLuft
 46. “Duchovní růst… potřebuje čas, aby zapustil kořeny, a to vyžaduje, abychom byli vnímaví a trpěliví.”
 47. “Stále se rozvíjejte. Je možné dosáhnout toho, co si přejete, pokud věnujete čas tomu, abyste se naučili, kdo jste, a jste ochotni být tím, kým jste měli být.…”
 48. “Musíte růst zevnitř. Nikdo vás to nemůže naučit, nikdo vás nemůže učinit duchovním. Neexistuje jiný učitel než vaše vlastní duše." - Svámí Vivekánanda
 49. “Pro skutečný růst není nic důležitějšího než si uvědomit, že hlas mysli není váš - vy jste ten, kdo ho slyší." - Michael A. Singer
 50. “Když zasadíš semínko lásky, jsi to ty, kdo rozkvete." - Ma Džája Satí Bhágavatí
 51. “Často se stává, že nemůžeme zjistit, kým skutečně jsme, dokud neopustíme špatné situace, které nám brání v duchovním, mentálním a emocionálním růstu.”
 52. “Cesta duchovního růstu je cestou celoživotního učení." - M. Scott Peck
 53. “Je to tma, která zviditelňuje světlo, a ne naopak." - Nancy Venable Raine
 54. “Když své slabosti a slepé skvrny svěřím Bohu, použije je, aby mi pomohl duchovně růst." - Crystal McDowellová
 55. “Příliš často si neuvědomujeme, že (chápání) Boha je nejen zkouškou našeho uctívání, ale také zkouškou našeho duchovního růstu. Skutečný vývoj křesťana v duchovním životě se vždy projeví tím, jak o Bohu přemýšlí - jak moc o něm přemýšlí a jak vysoko o něm smýšlí." - Sinclair B. Ferguson
 56. “Duchovní růst je jako učit se chodit. Vstáváme, padáme, vstáváme, padáme, uděláme krok, padáme, uděláme pár kroků, padáme, chodíme o něco lépe, trochu se potácíme, padáme, běžíme a nakonec létáme." - Geri Larkinová
 57. “Práce na duši je základní potřebou každé cesty a každého snažení. Bez ní se náš život zdá být prázdný, mrtvý, beze směru a beze smyslu. Bez ní zůstáváme psychicky a duchovně nezralí. Jinými slovy, bez práce na duši nemůžeme nikdy dozrát do svého plného potenciálu.”
 58. “Vážná duchovní praxe je víc než jen klidné procházky v lese, zapálené svíčky a kadidlo. Musíte být odhodlaní. Musíte být ochotni vstoupit do své vlastní temnoty a překonat ji." - Maria Ervingová
 59. “Dejte si povolení vidět a cítit mimořádné události ve svém životě. Jejich internalizací také zjistíte, že se změní váš pohled na život a jeho smysl, což povede k růstu a rozšíření vaší duše." - Susan Barbara Apollonová
 60. “Cesta je dlážděna důslednou, vědomou duševní a duchovní bdělostí a postupným růstem dobra v našem srdci a jasnosti v mysli. Jsme bdělí. Pokud se budeme snažit porozumět, pochopíme. Budeme-li si stále opakovat, že jsme Životem milováni, a budeme-li stále hledat důkazy této lásky, najdeme je." - Donna Goddardová
 61. “Bůh má takovou radost pokaždé, když z nebe vidí, že se k němu hříšník z celého srdce modlí, jako matka, když vidí první úsměv na tváři svého dítěte." - Fjodor Dostojevskij
 62. “Každý den se přesvědčujte, že si zasloužíte dobrý život. Zbavte se stresu, dýchejte. Zůstaňte pozitivní, vše je v pořádku." - Germany Kent
 63. “Máme-li růst, musíme mít tohoto ducha moudrosti a zjevení Krista a jeho slova. Nebude nám předána ani prostřednictvím našeho intelektu. Musí nám ji odhalit Duch svatý." - Kenneth E. Hagin
 64. “K nejdůležitějšímu duchovnímu růstu nedochází při meditaci nebo na podložce na jógu. Dochází k němu uprostřed konfliktu - když jste frustrovaní, naštvaní nebo vystrašení a děláte pořád to samé, a pak si najednou uvědomíte, že máte možnost volby dělat to jinak.…”
 65. “Stojíme před hořícím keřem, kdykoli se s námi jiné lidské bytosti podělí o něco ze svého vztahu k Bohu nebo o něco z hnutí svého srdce. Kéž si v takových chvílích vždy uvědomíme, že stojíme na svaté půdě." - Margaret Silfová
 66. “Bible je božským prostředkem k rozvoji duchovní zralosti. Jiný způsob neexistuje." - Howard G. Hendricks
 67. “To, co dělá člověka silným, není schopnost čelit nepřízni osudu a krutosti, ale spíše schopnost milovat navzdory ní." - Christopher Earle
 68. “Stále více se prosazuje mylný dojem nebo falešné přesvědčení, že nevědomí nebo intuice je to jediné, na čem v duchovním úsilí skutečně záleží, a že vědomá, racionální, logická a analytická mysl je smrtelným nepřítelem duchovního uvědomění a růstu duše." - Anthon St. Maarten
 69. “Každá nepřízeň osudu, která nám přijde do cesty, ať už je velká nebo malá, nám má pomoci nějakým způsobem růst. Kdyby nebyla prospěšná, Bůh by je nedopustil ani neposílal: “Neboť on nechtěně nepřivádí na lidské syny soužení nebo zármutek.” Vždyť Bůh se snaží, abychom byli v dobrém rozpoložení. Bůh nemá radost z našeho utrpení. Přináší jen to, co je nezbytné, ale neštítí se ani toho, co nám pomůže růst.”
 70. “Nepřízeň osudu není pouhým nástrojem. Je to nejúčinnější Boží nástroj pro rozvoj našeho duchovního života. Okolnosti a události, které vnímáme jako neúspěchy, jsou často právě tím, co nás uvede do období intenzivního duchovního růstu. Jakmile to začneme chápat a přijmeme to jako duchovní fakt života, nepřízeň osudu se nám bude snáze snášet." - Charles Stanley

Citáty

Objevte více!